Datum
29/04/2022

Op 2 mei 2022 beginnen de werken aan de fiets- en voetgangersbrug in Menen, een nieuwe verbinding tussen het toekomstige Barakkenpark en de Noordkaai.

Op 2 mei 2022 beginnen de werken aan de fiets- en voetgangersbrug in Menen, een nieuwe verbinding tussen het toekomstige Barakkenpark en de Noordkaai. “Deze brug zal een belangrijke verbinding vormen voor het fietsverkeer in de omgeving en ligt bovendien op de fietssnelweg Komen-Deinze. De werken zullen ongeveer twee jaar duren”, vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.
In de lente start aannemer HYE nv in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv eerst met een aantal voorbereidende werken zoals het opbreken van asfaltverhardingen en het rooien van bomen. Pas in het najaar worden de werken echt zichtbaar, als er damplanken en schroefpalen worden ingebracht. In 2023 worden oeverwerken uitgevoerd en voorbereidende werken voor de brug. In 2024 worden dan de brugonderdelen en de centrale brugoverspanning geplaatst.
“Met de bouw van een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug ter hoogte van de Grondwetstraat zetten we sterker in op recreatieve en functionele fietsverbindingen. De nieuwe fiets- en voetgangersbrug zal de jaagpaden tussen het Barakkenpark en de Noordkaai in Menen verbinden en zal deel uitmaken van de vernieuwde fietssnelweg tussen Komen en Deinze. De geraamde totale projectomvang bedraagt 12,2 miljoen euro. Ruim een derde van het voorziene bedrag komt uit het Vlaamse Relanceplan (4,8 miljoen euro). De stad Menen voorziet 1,2 miljoen euro en De Vlaamse Waterweg nv investeert 6,2 miljoen euro waarvan 40% uit Europese steun bestaat”, vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Zo maken we het voor fietsers aangenamer om te pendelen. De nieuwe brug zal een stimulans zijn om meer te fietsen, zowel als ontspanning als naar het werk of school. Een extra ingreep dus om de fietsreflex aan te wakkeren én om onze doelstellingen inzake modal shift naar duurzame vervoermiddelen te behalen.”
“De nieuwe fietsers- en voetgangersbrug wordt een slanke stalen brug die een slingerende beweging over de Leie zal maken. Dat is nodig om voldoende hoogte te halen en tegelijk een aanvaardbare hellingsgraad te voorzien zodat iedereen gemakkelijk de brug over kan fietsen. Aan de zuidelijke oever komt een groene landing die aansluit op het Barakkenpark waar dit najaar ook heel wat zal bewegen”, vult Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv aan.

Beperkte hinder

De hinder blijft tijdens de werken beperkt. Ter hoogte van het Barakkenpark, op zuidelijke oever, wordt het huidige jaagpad eerst een stukje landinwaarts verlegd. Zo kunnen fietsers en voetgangers tijdens de werken meteen de nieuwe route volgen. De bocht die de Leie daar maakt, wordt in de toekomst flauwer gemaakt, waardoor het nieuwe jaagpad een tijdje iets verder maar uiteindelijk weer vlakbij het water zal liggen. Mogelijk zal het jaagpad om veiligheidsredenen enkele dagen worden afgesloten bij het rooien van de bomen.
Aan de Noordkaai moeten fietsers tijdens de werken tijdelijk een omleidingsroute volgen die langs het Vauban Stadion zal lopen . Ter plaatse wordt de nodige signalisatie voorzien. Zie onderstaand plan.
Omwonenden en scholen zullen tijdig verwittigd worden via een brief en via de sociale mediakanalen van De Vlaamse Waterweg nv en de stad Menen. Alle nieuws over mogelijke hinder of omleidingen zal ook steeds op deze website verschijnen.

 

Slotfase afbraakwerken in het centrum

Om de Leie aan te passen aan de scheepvaart van de toekomst, zijn er naast de bouw van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug in Menen nog een aantal omvangrijke werken noodzakelijk. Zo wordt de bocht in de vaarweg rechtgetrokken om het voor grotere, langere schepen mogelijk te maken vlot en veilig te varen. De brug over de Leie in de Rijselstraat moet een grotere doorvaarhoogte krijgen en zal dus vernieuwd worden.
In het centrum van Menen is de omvang van de ‘werf van de eeuw’ erg goed zichtbaar. Schepen van de Leiewerken Mieke Syssauw blikt alvast vooruit : De start van de Leiewerken in de centrumzone is voorzien voor begin 2023. Het openbaar onderzoek is afgerond en de vergunningsprocedure loopt. Nadat de vergunning is goedgekeurd, kan een aannemer worden aangesteld om de werken in de centrumzone uit te voeren. Verwacht wordt dat de laatste afbraakwerken van de meest recent verworven panden in de eerste helft van 2023 afgerond worden. In dezelfde periode starten de eerste werken aan de centrumbrug.
Rond de jaarwisseling zal er uitgebreid gecommuniceerd worden over het verloop van de werken en de manieren om de hinder te beperken.

In de omgeving

Verder stroomafwaarts langs de Leie, tussen Lauwe en Wevelgem, komt ook een nieuwe brug en zal de omgeving tegelijk worden heringericht. Het infofilmpje over dit ontwerp kan nog steeds online bekeken worden via deze link.
De Leiewerken maken deel uit van Seine Schelde Vlaanderen, het grootscheeps binnenvaartproject van De Vlaamse Waterweg nv, met steun van de Europese Unie.
Minister Peeters benadrukt het belang van deze werken: “De Leiewerken kaderen in het project Seine Schelde Vlaanderen. De Leie wordt aangepast om in de toekomst binnenvaartschepen met een laadvermogen tot 4.500 ton en drie lagen containers te laten varen van onze Vlaamse havens tot Parijs. Eén zo’n schip haalt in één klap 220 vrachtwagens van de weg. Daarnaast zorgen we er met het project voor dat de waterbeleving langs de Leie verhoog en meer mensen langs de jaagpaden kunnen fietsen of kunnen genieten van de natuurlijke omgeving van de waterweg.”

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.