Verschillende stappen

    

Om meer in te zetten op rivierherstel wordt er 500 hectare watergebonden natuur gecreëerd, verspreid over 10 verschillende gebieden. Deze gebieden worden momenteel grotendeels door landbouwers gebruikt. We willen ervoor zorgen dat de impact op de landbouw zo beperkt mogelijk is. Voor deze gebieden werden dan ook landbouweffectenrapporten opgemaakt om de impact zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Aangezien er percelen moeten verworven worden om de natte natuur te kunnen realiseren en deze percelen vaak door landbouwers worden gebruikt, is er een grondenbank opgericht. Met deze grondenbank proberen we aan de betrokken landbouwers een keuze te bieden in ruil voor hun grond. Ofwel krijgen zij een financiële tegemoetkoming ofwel kunnen ze kiezen voor ruilgrond. Deze ruilgrond is een gelijkwaardig perceel op een andere locatie, maar wel in de buurt van hun bedrijf.

Daarnaast wordt er voor elk van deze 10 gebieden een inrichtingsplan opgemaakt. Hierin wordt de huidige situatie van het gebied in kaart gebracht: de vegetatie, de hydrologie, de bodemgesteldheid … Verder wordt er ook aandacht besteed aan de archeologie en de geschiedenis van de gebieden. 

Tijdens de opmaak van de inrichtingsplannen wordt overleg voorzien met de betrokken gemeenten, landbouwverenigingen en natuurverenigingen ... o.a. tijdens de begeleidingscommissie, zodat met hun standpunten rekening kan gehouden worden. Ook zal worden bekeken of vormen van recreatie en natuurbeheer door landbouwers mogelijk zijn. Er zal waar mogelijk rekening gehouden worden met de eventuele plannen van andere partners in de regio zoals de betrokken gemeenten, Leiedal ....

Samen sterk

    

 

De Vlaamse Waterweg nv coördineert de verschillende aspecten van het aspect 'rivierherstel' en voert specifieke onderdelen uit zoals het bouwen van vispassages en het aankoppelen van oude Leiemeanders.

Het Agentschap voor Natuur en Bos staat op haar beurt in voor de grondverwervingen en de ontwikkeling van 500 hectare natte natuur in 10 gebieden langs de Leie. Daarnaast zijn zij ook verantwoordelijk voor het opmaken van inrichtings- en uitvoeringsplannen voor de 10 gebieden.

Ook de Vlaamse Landmaatschappij werkt hieraan mee. Zij zijn verantwoordelijk voor het opmaken van de landbouweffectenrapporten en het beheren van de grondenbank.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.