Binnenvaart

 

Een moderne, aangepaste verbinding tussen de Seine en de Schelde zorgt ervoor dat binnenvaartschepen met een laadvermogen tot 4.500 ton en drie lagen containers vlot kunnen passeren. Elk schip haalt 220 vrachtwagens uit de file.

Grotere schepen vragen natuurlijk om aangepaste infrastructuur. Daarom verhogen we bruggen zodat schepen met containers (tot drie lagen hoog gestapeld) er veilig onderdoor kunnen passeren. Ook de sluizen maken we groter, want deze schepen zijn tot wel 190 meter lang en 11,4 meter breed. Omdat ze meer lading kunnen vervoeren, liggen ze ook dieper in het water en verruimen we de vaarweg.

Verder is het van belang dat deze schepen veilig kunnen varen en elkaar vlot kunnen kruisen. Daarom worden op bepaalde plaatsen passeerstroken voorzien en worden de bochten flauwer gemaakt en verbreed. Om schepen te laten keren of zwaaien, zorgen we ook voor zwaaikommen die geschikt zijn voor grote schepen. Tot slot verhogen we de overslagcapaciteit door bestaande overslagplatformen te renoveren en uit te breiden.

Rivierherstel

 

Omdat we als waterwegbeheerder ook het leven op en langs het water belangrijk vinden, investeren we eveneens in rivierherstel. Onze rivieren waren eeuwenlang zowel de slagaders van de lokale economie als van de natuur. In het begin van de vorige eeuw kantelde die balans in het voordeel van de economische vooruitgang. Om rivieren geschikt te maken voor de binnenvaart ging veel van de natuurlijke ruggengraat verloren. Vandaag zetten we niet enkel in op meer infrastructuur voor de binnenvaart, maar willen we ook de natuur herstellen: natuurvriendelijke, duurzame oplossingen en een aangename leefomgeving, daarvoor zetten we ons in.

We willen de natuur meer kansen geven door onze waterwegen op natuurvriendelijke wijze te herstellen of aan te passen. Oude meanders worden waar mogelijk opnieuw verbonden en eventueel verdiept, zodat het oorspronkelijke karakter van de rivier gedeeltelijk hersteld wordt. Daarnaast verplaatsen vissen zich voortdurend in een waterloop op zoek naar voedsel, voortplantingsplaatsen, overwinteringsgebieden of nieuwe leefgebieden. Stuwen zorgen voor barrières waar vissen niet zomaar voorbij kunnen zwemmen. Op bepaalde plaatsen bouwen we dan ook vispassages, zodat vissen vlot kunnen verder zwemmen; zowel in de Leie als in de verbinding met de Schelde en met haar zijwaterlopen. Voor de dieren die regelmatig op onze waterwegen vertoeven, voorzien we fauna-uitstapplaatsen, zodat zij zich van de ene oever naar de andere kunnen verplaatsen en gemakkelijk uit het water kunnen raken. Ook de oevers zelf worden aangepast. Veel oevers zijn namelijk beschadigd door de jaren heen en worden hersteld op een natuurvriendelijke manier. Zo geven we nog meer kansen aan de typische fauna- en flora.

Verder zetten we op en langs de Leie ook in op het creëren van een ecologisch netwerk van natte natuur. Deze natuur kan verschillende vormen aannemen: vochtig hooiland, moeras, plas- en draszones, vernatte weilanden ... De Vlaamse regering besliste eind jaren 2000 (2006 en 2010) tot de inrichting van een ecologisch netwerk van natte natuur dat in totaal 500 ha groot zal worden. Deze natuur wordt ingericht in vijftien daarvoor afgebakende deelgebieden; laaggelegen natte gebieden langs de Leie die daar het best voor zijn geschikt. Meer info hierover kan u via deze link terugvinden’

Voor nieuwe natuur is echter ruimte nodig. De benodigde gronden bevinden zich in landbouwgebruik en worden door de overheid (ANB en VLM) aangekocht. De overheid houdt daarbij rekening met de verschillende getroffen boeren en bestudeert hoe het project kan worden uitgevoerd met een zo klein mogelijke impact op de landbouwsector. Boeren die hun grond verkopen worden daarin door de overheid begeleid en worden op een marktconforme manier vergoed, of krijgen ruilgrond aangeboden.

Het verwerven van de gronden gaat trager dan verhoopt en zorgt ervoor dat de realisatie van de 500 ha natuur langer zal duren dan oorspronkelijk voorzien. Op 24 september 2021 heeft de Vlaamse regering daarom de projectdoelstellingen herbevestigd in een nieuwe beslissing. De regering heeft onder meer een nieuwe timing vastgelegd waarbinnen het project gerealiseerd moet zijn: 100 ha ingerichte natuur in 2024, 300 ha in 2027 en de volle 500 ha in 2031.

Ook heeft ze een aantal bijkomende maatregelen genomen die de uitvoer van het project moeten vergemakkelijken:

  • De studies naar de impact op de landbouwsector krijgen een update en uitbreiding.
  • Het flankerend beleid naar de landbouwsector toe wordt versterkt met extra financiële vergoedingen.
  • De gouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen zijn er sinds eind 2021 verantwoordelijk voor een groter lokaal draagvlak voor het project te zoeken. Dit om het vertrouwen tussen de overheid en de landbouwsector te verbeteren en het grondverwervingsproces te versnellen.
  • Er is de mogelijkheid tot zelfrealisatie. Hierbij voert een eigenaar zelf de maatregelen uit om te komen tot natte terrestrische natuur.
  • Indien deze maatregelen niet genoeg opleveren kan er worden overgegaan tot de onteigening van gronden.

Recreatie

 

Om iedereen te laten meegenieten van de waterwegen en hun omgeving hebben we steeds meer aandacht voor recreatie op en langs het water. De waterwegen en de jaagpaden bieden immers niet enkel een uitstekend alternatief voor het wegtransport, je kan er ook tot rust komen of actief bezig zijn. Naast een dienstweg, is het jaagpad er namelijk voor iedereen. Hengelen, paardrijden, geocachen, skeeleren, enz. behoren tot de vele mogelijkheden. Waar mogelijk vervolledigen en renoveren we deze jaagpaden. Voor het voet- en fietsverkeer voorzien we op sommige plaatsen bruggen. Om deze aanpassingen te realiseren zitten we samen met gemeente- en stadsbesturen, de provincies en lokale belanghebbenden.

Voor wie liever vertoeft op onze waterwegen, hebben we met Seine Schelde Vlaanderen ook heel wat in petto. Zo bouwen we aanlegsteigers waar je kan aanmeren met je boot of kano. Ook hulpdiensten kunnen gebruikmaken van deze steigers. Daarnaast beschermen we de aangemeerde boten in de jachthavens van het passerende grote scheepvaartverkeer en maken we het mogelijk om op bepaalde plaatsen nieuwe jachthavens te ontwikkelen. Voor de liefhebbers van hengelsport voorzien we op sommige plaatsen hengelplaatsenOmgevingsaanleg maakt het plaatje compleet: op plaatsen waar heel wat infrastructurele werken gebeuren voor de binnenvaart, doen we ook meteen andere aanpassingen. Zo verfraaien we de nabije omgeving en krijgt die een duwtje in de rug om zich verder te ontwikkelen. Op de website van De Vlaamse Waterweg nv vind je meer info over onze visie en alle recreatieve mogelijkheden op en langs het water. 

Stadsvernieuwing

 

Heel wat waterwegen doorkruisen het centrum van een stad. Dat is geen toeval, want eeuwen geleden al was het water uiterst geschikt om handel te drijven met alle hoeken van het land en Europa. Door die interessante verbindingen via het water zijn veel steden en gemeenten ontstaan.

Door de jaren heen hebben veel steden en gemeenten zich echter afgekeerd van het water en was de weg koning. Vandaag herontdekken veel steden en gemeenten de voordelen en mogelijkheden van het water en krijgen de rivieren weer een centrale rol in het centrum. Van deze gelegenheid maken we gebruik om vaak ook de omgeving van het water in een nieuw jasje te steken. Daarvoor werken we samen met het stads- of gemeentebestuur om aan stadsvernieuwing te doen.

 

Bij de aanleg van de nieuwe omgeving houden rekening met tal van factoren zoals de historische context van de stad of gemeente en erfgoed, maar ook de gewenste invulling van open en publieke ruimte.

Met stadsvernieuwing brengen we het water weer dichterbij de mensen en maken we er een heuse belevingsplek van. Zo kan het stadsleven verder tot bloei komen.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.