De modernisering van het kanaal Bossuit-Kortrijk is een ingewikkeld project waarbij we rekening houden met talrijke aspecten. Om te weten wat de beste pistes zijn, brengen we ze eerst stuk voor stuk in kaart. Dit wordt momenteel onderzocht.

PROCEDURE VOOR COMPLEXE PROJECTEN

De modernisering van het kanaal Bossuit-Kortrijk is allerminst eenvoudig. Dat komt enerzijds door de aanwezigheid van historische, beschermde sluizen op het kanaal en de ruimtelijke impact van het project op het stedelijk gebied van Kortrijk en Harelbeke. Anderzijds zitten er heel wat gesprekspartners aan tafel. 

Het project wordt daarom behandeld volgens het Vlaams decreet Complexe Projecten. Deze nieuwe werkwijze brengt verschillende beleidsprocedures samen. Zo kunnen zelfs erg ingewikkelde projecten verwezenlijkt worden binnen een aanvaardbare termijn.

Open communicatie staat daarbij centraal. Om van de modernisering van het kanaal een succesverhaal te maken, moet de Vlaamse overheid het project goed onderbouwen. Vakkundig advies inwinnen én positief samenwerken met de bevolking is een must.

ANKERPUNTEN IN DE STUDIE

In de studie zijn er vier fases: de verkenningsfase, de onderzoeksfase, de uitwerkingsfase en de uitvoeringsfase. Zo gaan we van een idee naar een concreet ontwerp en gaan we na welke toekomst is weggelegd voor het kanaal als watersnelweg.

Verder zijn er drie beslissingsmomenten in het project die een volgende fase inluiden: de startbeslissing, het voorkeursbesluit en het projectbesluit.

 

Wat vooraf ging

Eind 2016 ging de studie van start met de verkenningsfase. In deze fase brachten we de grote lijnen van het project in kaart en stelden we verschillende projectdoelstellingen voorop. Dit gebeurde in nauw overleg met de betrokken partners.

Op 8 september 2017 nam de Vlaamse overheid een startbeslissing, die het startschot vormde voor de onderzoeksfase. Daarmee zit de verkenningsfase voor het project erop.

Het project vandaag

In de huidige onderzoeksfase bestuderen we uitgebreid de verschillende oplossingen om van het kanaal Bossuit-Kortrijk een watersnelweg voor goederenvervoer te maken.

Om het effectieve onderzoek te starten, maakten we een alternatievenonderzoeksnota op. Hierin brachten we de vele vragen in kaart, alsook hoe we die zouden onderzoeken en beoordelen.

 

Meer info over deze stap en wat de onderzoeksvragen zijn, vind je op deze pagina. 

De volledige alternatievenonderzoeksnota kan je ook rechtstreeks raadplegen op planbk.be. 

 

Op basis van deze nota gaan we op zoek naar antwoorden die de beste oplossing bieden voor de binnenvaart op het kanaal en haar omgeving. Dat doen we in een geïntegreerd onderzoek. Het onderzoek houdt rekening met zes thema’s: nautica, mobiliteit, kostenplaatje, omgeving, uitvoering en toekomstmogelijkheden.

 

Op dit moment documenteren we de onderzoeksresultaten in rapporten en gieten we alles in een samenvattende synthesenota. Op basis van de resultaten maakten we een voorontwerp van voorkeursbesluit op in overleg met de partners en diverse adviesinstanties. Na de adviesverlening kan de Vlaamse Regering een ontwerp van voorkeursbesluit nemen waarin een voorkeurstracé naar voor geschoven wordt. Tijdens het openbare onderzoek kan iedereen hierop opmerkingen formuleren. Op basis van deze input zal de Vlaamse Regering een objectieve keuze maken over de beste oplossing voor het kanaal. Met dat finale voorkeursbesluit kennen we het voorkeurstracé en kunnen we de onderzoeksfase afronden. 

Meer informatie vind je op de website PLAN B-K

Volgende stappen

Met het voorkeursbesluit wordt de uitwerkingsfase ingeluid. In deze fase wordt het gekozen scenario of de gekozen scenario’s concreet uitgewerkt. Deze fase ronden we af met een projectbesluit. Tot slot volgt de uitvoeringsfase.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.