Naast aanpassingen voor een betere infrastructuur voor de binnenvaart, zetten we ook in op rivierherstel. Dit betekent dat we de Leie en haar vallei opwaarderen op het vlak van natuur, landschap en recreatie. Het creëren van een ecologisch netwerk van natte natuur maakt hier deel van uit.

Wat

Binnen rivierherstel wordt er 500 hectare natte natuur gecreëerd, verspreid over 10 verschillende gebieden langs de Leie. Deze natte natuur kan voorkomen in verschillende vormen zoals vochtig hooiland, moeras, plas- en draszones ... We hebben ook veel aandacht voor de typisch bestaande landschapselementen zoals kleinschalige slotensystemen, knotwilgen, struwelen ... Het behoud en herstel van deze elementen in een open valleilandschap staat voorop. Deze natte natuur biedt veel kansen voor de typische valleigebonden fauna en flora.

Waarom

Onze rivieren waren eeuwenlang zowel de slagaders van de lokale economie als van de natuur. In het begin van de vorige eeuw kantelde die balans in het voordeel van de economische vooruitgang. Om rivieren geschikt te maken voor de binnenvaart ging veel van de natuurlijke ruggengraat verloren. Ook het landschap langs de riveren werd aangepast in het voordeel van de landbouw. Dit heeft voor een verdroging van het valleigebied gezorgd, waardoor de watergebonden natuur achteruit is gegaan. Vandaag zetten we in op het herstellen van een zo natuurlijk mogelijk waterpeil in de Leievallei. De plas- en drassituaties die hierdoor ontstaan geven nieuwe ontwikkelingskansen aan specifieke watergebonden fauna en flora. Zo zullen in de verschillende deelgebieden bijvoorbeeld allerlei watervogels meer kansen krijgen.

Wanneer

Voor de deelgebieden Laag Vlaanderen, Bavikhove-Ooigembos en Neerhoek-Ponthoek is reeds een inrichtingsplan opgemaakt. Dit plan wordt nu vertaald naar concrete uitvoeringsplannen. Om de natte natuur effectief te kunnen realiseren moeten de percelen ook verworven worden. Deze verwervingen gebeuren steeds in overleg met de betrokken eigenaren. Waar mogelijk wordt dan gestart met de inrichting op het terrein. Bij deze inrichting zal er geen impact zijn op aanpalende landbouwpercelen.

Lees meer

Waar?

In deze 10 gebieden ontwikkelen we 500 ha watergebonden natuur:

  • Laag Vlaanderen
  • Posthoornhoek
  • Paters Mote
  • Bavikhove-Ooigembos
  • Sint-Baafs-Vijve
  • Oeselgem en Mandel
  • Neerhoek-Ponthoek
  • Heuvelhoek
  • Gottem-Pereboom
  • Grammene

Hieronder kan je doorklikken naar de locatie voor een overzicht van alle aanpassingen.